Skoči na glavno vsebino

Projekti

Sodelujemo, se povezujemo ...

Aktivni projekti

Prazen

prazen

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje poteka na treh nivojih: šolskem, predmetnem in v okviru mreže izkušenih učiteljev. V nalogo so vključeni vsi predmeti in področja, ki delujejo na Zavodu RS za šolstvo. Poti za dosego učnih okoljih 21. stoletja omogočajo strategije formativnega spremljanja, ki jih sodelujoči učitelji poglabljajo s pomočjo spletnega seminarja S formativnim spremljanjem do učinkovitih učnih okolij.

Številne raziskave (O naravi učenja, Vloga formativnega vrednotenja v učinkovitih učnih okoljih) in izkušnje učiteljev v minulih razvojnih nalogah in projektih (Formativno spremljanje/preverjanje, Formativno spremljanje v podporo učenju; Glas učenca – most do učenja; ATS 2020) potrjujejo, da je za izgradnjo kakovostnega in trajnega znanja ključna aktivna vloga učencev, pri čemer učitelj nenehno ugotavlja doseženo stopnjo razumevanja in izkazan napredek ter prilagaja pouk povratnim informacijam, ki jih pridobi od učencev.

Uporaba različnih pristopov pri formativnem spremljanju kot »orodju za učenje« učencem omogoča, da k pouku prispevajo različne izkušnje, spoznanja in načine komunikacije. Učitelji ugotavljajo, da na ta način dosežejo več učencev in izboljšajo kakovost pouka. Odkrili so paleto možnosti, kako pomagati učencem, da v kar največji meri razvijejo različne zmožnosti, dosegajo namene učenja in izboljšujejo svoje dosežke.

 

Pomemben vidik v razvojni nalogi predstavlja tudi glas učenca, ki spreminja kulturo poučevanja in prinaša učencem mnoge pozitivne izide, povezane z večjo samoiniciativnostjo, samozavestjo, samospoštovanjem, odgovornostjo in boljšimi komunikacijskimi veščinami. Na to temo je Zavod RS za šolstvo pripravil Mednarodno konferenco CIDREE  in zbornik CIDREE Yearbook 2019 – Student Voice in Education, ki osvetljuje glas učenca s širše mednarodne perspektive.

Da bi učna okolja za 21. stoletje čim bolj približali tudi učencem, smo v okviru mednarodnega Erasmus+ projekta Glas učenca – most do učenja pripravili poster Šola 21. stoletja.

Strokovne podlage, orodja, primere in namige za prakso predstavljamo v priročnikih:

 • Formativno spremljanje v podporo učenju,
 • Formativno spremljanje pri matematiki,
 • Formativno spremljanje na razredni stopnji,
 • Formativno spremljanje pri zgodovini,
 • Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami,
 • Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev
 • Vključujoča šola.

Več o tej temi najdete tudi v revijah Vzgoja in izobraževanje Zavoda RS za šolstvo: Revija VIZ 5-6/2014, Revija VIZ 2/2016, Revija VIZ 5-6/2017, Revija VIZ 2-3/2019.

Varno in spodbudno učno okolje (VSUO)

V letu 2023/2024 ponosom sporočamo, da smo postali mentorska šola  v projektu Varno in spodbudno učno okolje! Za nami so tri leta izobraževanj in dela v projektu. Zavod za šolstvo je prepoznal naše odlično delo in nas povabil k sodelovanju v projektu. To je priznanje naše predanosti in  kakovosti. Zdaj bomo mentorji sedmim gorenjskim šolam, ki želijo slediti našemu zgledu.

Varno in spodbudno učno okolje (VSUO) je razvojna naloga, ki jo vodi Zavod RS za šolstvo. Glavni namen naloge je, da šola po usposabljanju in preizkušanju aktivnosti v praksi na osnovi interesa in potreb oblikuje lastno strategijo za krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja.

Časovnica s cilji naloge:

 • 2020/2021 – usposabljanje  šolskega razvojnega tima na področju VSUO, preizkušanje aktivnosti v praksi, prenos na kolektiv, načrt šolske strategije za LDN
 • 2021/2022 – sistematično delovanje na ravni šole od posameznika preko razreda do celotne skupnosti, oblikovanje in implementacija strategije, preizkušanje in izpopolnjevanje pristopov, izmenjava izkušenj in primerov
 • 2022/2023 – izpopolnjevanje strategije in pristopov, izmenjava izkušenj in primerov

Zavodova spletna stran je za več informacij dostopna na: https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/

OŠ Bistrica se je nalogi VSUO priključila v šolskem letu 2020/2021, saj smo začutili močno potrebo po tem, da učencem zagotovimo dobro klimo in s tem boljše počutje. Zavedamo se, da lahko z dobro vključenostjo učencev ter z lastno čustveno in socialno pismenostjo vplivamo in krepimo tudi različne oblike čustvenega in socialnega učenja pri učencih, kar vpliva na zmanjšanje vedenjskih težav in boljše počutje vseh nas. Vodi nas slogan: Podporni, spodbudni odnosi z nenasilno komunikacijo.

Spletna učilnica za učitelje je dostopna na: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=14855

Digitrajni učitelj

Vsebina v pripravi.

Inovativna pedagogika 5.0

Logo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Naša šola je od 1. 9. 2023 v projektu Inovativna pedagogika 5.0.

Trajanje projekta: 3 leta

Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Svetovni gospodarski forum, druge organizacije in delodajalci ne povprašujejo le po kompetencah ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in veščinah, povezanih z razvojem in uporabo tehnologije, ampak dajejo vedno večji poudarek tudi medosebnim in socialno-čustvenim veščinam (Taksonomija 4.0). Slednje vključujejo predvsem sposobnost sodelovanja, usklajevanja in učinkovitega komuniciranja z drugimi. Vloga izobraževanja bo tako morala biti priprava mladih na reševanje izzivov prihodnosti.

Na področju izobraževanja to pomeni odmik od ustaljenih vzorcev transmisije znanja k inoviranju lastne prakse in uvajanju inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki bodo učečim se omogočale razvijanje njihovih digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kritičnega mišljenja, kreativnosti in ustvarjalnosti.

Inoviranje lastne prakse poučevanja in učenja je soodvisno od usposobljenosti učitelja ter dostopne tehnologije. Z digitalno transformacijo izobraževanja/pouka je moč pri učiteljih spodbuditi uporabo učnih okolij in strategij poučevanja, ki učencem omogočajo samostojno delo v digitalnem in inovativnem učnem okolju ter posledično s tem pri učencih spodbujajo kritično mišljenje ter razvoj višjih miselnih procesov. To pomeni spremenjen način poučevanja, pri katerem dejavnosti od učencev zahtevajo, da kritično razmišljajo, vrednotijo, povezujejo in uporabljajo usvojene kompetence za reševanje problemov.

Projekt Inovativna pedagogika 5.0 povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati tako učna okolja kot paradigmatske poglede na področju poučevanja, podprtega s sodobno tehnologijo v slovenskem prostoru, kot so E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020, NA-Ma poti, Dvig digitalne kompetentnosti, SETCOM, A-SELFIE in drugi. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na področju digitalnih kompetenc učečih se in učiteljev ter temeljnih vsebin računalništva in informatike pri učencih in dijakih. Le to bomo dosegli s celostnim pristopom, upoštevajoč vseh 7 temeljnih področij sprememb. Za uspešno transformacijo in paradigmatske spremembe na področju izobraževanja bomo pripravili inovativne učne scenarije, preko katerih bomo predstavili konkretne primere in pristope poučevanja v luči dviga digitalnih kompetenc učeči se ter njihovih temeljnih znanj s področja računalništva in informatike. Le te bomo preizkusili na 40 izbranih VIZ-ih, z njihovimi inovativnimi oddelki in izbranim oddelčnim učiteljskim zborom. V pomoč nam bodo zunanji izvajalci ter inovativna organiziranost dela, ki vključuje način povezovanja konzorcijskih partnerjev, način gradnje učeče se skupnosti, inovativni model izobraževanja učiteljev ter napredno raziskovalno delo na področju uvajanja sodobnih tehnologij v učni proces (od e-storitev in e-vsebin do umetne inteligence, navidezne in obogatene resničnosti, področja humanoidnih robotov ipd.). Vključena bo tudi neodvisna evalvacija, s katero bomo sproti preverjali zastavljene rezultate in kazalnike. Poleg same evalvacije bomo skrbeli tudi za učinkovito vodenje. S takšnim pristopom bomo prišli do modelov celovitega pristopa razvoja digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN učečih se na VIZ, podprtih z ustreznimi didaktičnimi priporočili.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter učečimi se e-skupnostmi. Le tako bomo lahko prišli do ustrezne ravni poučevanja v inovativnih razredih in širše, kjer bo v središču pedagoškega procesa razvoj učenčevih digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj RIN učenca, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno-vzgojnega procesa od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja.

Takšen pristop bo spodbujal in zagotavljal pridobivanje znanj in kompetenc potrebnih za digitalno transformacijo poučevanja oziroma trajnostno digitalno prestrukturiranje poučevanja in učenja. V sklopu projekta tako želimo nadgraditi inovativne pristope poučevanja podprte s tehnologijo na takšen način, ki bo odgovarjal na potrebe družbe 5.0 in bo temeljil na spoznanjih industrije 4.0. To bo izvirni prispevek k stroki in znanosti, saj na tem področju še ne obstaja takšen celovit model, ki bi za temelj digitalne transformacije šole postavil dvig digitalnih kompetenc učečih se ter njihovih temeljnih vsebin RIN preko inovativnega modela permanentnega usposabljanja učiteljev vključno z učečimi se skupnostmi.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU

Končani projekti

Prazen

Prazen

Dvig digitalne kompetentnosti

»Dvig digitalne kompetentnosti« je program, ki ga vodita konzorcijska partnerja Zavod RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES). Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen programa je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

Več o projektu si lahko preberete na podstrani Dvig digitalne kompetentnosti.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Inovativna učna okolja podprta z ikt - Inovativna pedagogika 1:1
Prijavitelj projekta: Zavod Antona Martina Slomška
Vodja projekta: dr. Andrej Flogie
O projektu

Avtorica: Katja GajšekRazvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.
Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.
Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.

V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 oz 20 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ. Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.
Več o projektu: http://www.inovativna-sola.si

Projekt UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges)

Naša šola je od tega šolskega leta dalje ena izmed 21 slovenskih osnovnih šol (in 18 slovenskih srednjih šol), ki sodelujejo v mednarodnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges) v kateri sodeluje 6 držav.

Temeljni namen tega projekta je spodbujanje razvoja veščin, kot sta samoiniciativnost in podjetnost, s sodobnimi pristopi. To bomo v projektu smiselno integrirali/vključili v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.
V ta namen so se štiri učiteljice naše šole udeležile izobraževanja, ki jih je »opremil« z znanjem in gradivi, ki ga bodo uporabile pri pouku in sicer v dveh oddelkih 3. razreda in 7. razreda. Ti učenci bodo preko različnih dejavnosti razmišljali o svoji samoiniciativnosti in podjetnosti (prilagodljivost, inovativnost, podjetnostno razmišljanje, odgovornost).
Verjamemo, da bo ta način dela spodbudil učence, da bodo znali ovrednotiti svoje lastne ideje, jih želeli in jih tudi znali na pravi način uresničiti in pri tem ustvarjali nove možnosti zase in okolico ter pri tem imeli in nadaljnjo razvijali odgovornost za svojo prihodnost in ljudi iz svoje okolice.

Spremljate na lahko tudi na uradni strani projekta: http://www.zrss.si/ustart/partnerji/

ys logo

logo-erasmus-plus Logotipi_10_2 MIZS_slo Siola_za_ravnatelje-logo

 

KREPITEV KOMPETENCE SAMOSTOJNOSTI IN PODJETNOSTI- POGUM
»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

 

 

 

 

S šolskim letom 2018/2019 smo kot implementacijska osnovna šola vstopili v projekt KREPITEV KOMPETENCE SAMOSTOJNOSTI IN PODJETNOSTI- POGUM.

Namen projekta

Namen projekta POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

–       v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,

–       predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,

–       razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

 

Ključni cilji projekta so:

 • Razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja,
 • Mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije,
 • Opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce in ravnatelje v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

 Projekt, ki zajema obdobje 2017-2022, je financiran s strani Evropske unije in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju sestavljajo tri področja (IDEJE in PRILOŽNOSTI, VIRI, AKCIJA) s po petimi veščinami, s pomočjo katerih bomo dosegali cilje.

 

 

 

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum.

Digitalna šola

Vsebina v pripravi.

Dostopnost