Skoči na glavno vsebino

Vpis v prvi razred

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

 

Koga vpisujemo v 1. razred?

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2024 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2024/25 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2017 in jim je bilo po odločbi odloženo šolanje).

Kdaj in kako vpis poteka?

Vpis se izvede v šoli pri šolski svetovalni delavki v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti. V začetku meseca februarja boste na domači naslov otroka (stalno ali začasno prebivališče) prejeli vabilo za vpis v prvi razred in vse potrebne obrazce za vpis na našo osnovno šolo.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V kolikor niste prepričani, v kateri šolski okoliš spadate, lahko to preverite na spletni strani, kamor vpišete svoj naslov, izpiše pa se vam pripadajoči okoliš:

https://paka3.mss.edus.si/RS.MSS.SOKOL-ViewController-context-root/faces/DistrictSearch

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,  javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

t

Živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka prepisati na drugo šolo?

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

  • vpišite otroka pri nas,
  • na vpis prinesite spodnjo vlogo (Vloga za prepis bodočega prvošolca na drugo šolo)
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo druge šole, v kateri navedite razloge za prepis.

VLOGA za prepis bodočega prvošolca na drugo šolo:

Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku.

t

Živite v šolskem okolišu naše podružnične šole Kovor, a bi želeli da otrok obiskuje matično šolo v Bistrici, ali obratno?

V tem primeru na vpis prinesite spodnjo vlogo (Vloga za prepis bodočega prvošolca na OŠ Bistrica/Podružnično šolo Kovor), ki jo bomo obravnavali. Tudi ugoditev te prošnje je odvisna od posega v organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti.

VLOGA za prepis bodočega prvošolca na OŠ Bistrica/Podružnično šolo Kovor:

t

Ne živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka vpisati nanjo?

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Osnovne šole Bistrica, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, svojega otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis na Osnovno šolo Bistrica. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. Osnovna šola Bistrica bo o vlogi odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

VLOGA za prepis bodočega prvošolca na OŠ Bistrica:

Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku. 

Vlogo prosim oddajte do 1. 3. 2024 na tjasa.brus@os-bistrica.si ali na OŠ Bistrica, Tjaša Brus Pičman, Begunjska cesta 2, 4290 TRŽIČ.

O vlogi za prepis odloča zaprošena (druga, želena) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva, tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

Odložitev šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred. Torej se udeležite rednega vpisa, na vpis pa prosim prinesite pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina v sestavi šolske zdravnice, svetovalne delavke ter učiteljice/vzgojiteljice. Šola bo na podlagi vaše vloge pridobila tudi mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali specialnemu pedagogu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja. Vlogi za odlog šolanja pa morebitna mnenja priložite.

VLOGA za odložitev šolanja:

 

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na zdravniški pregled iz strani ZD Tržič.

 

Roditeljski sestanek pred vstopom v šolo

Predvidoma v mesecu maju bo organiziran roditeljski sestanek, kjer boste izvedeli vse pomembnejše informacije o šolanju vašega otroka.

Se že veselimo srečanja z našimi bodočimi prvošolci.

Svetovalna služba OŠ Bistrica

Dostopnost