Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV

Mentorica: Tatjana Lah

Aktivno sodeluje pri vseh oblikah šolskega dela, zbira pripombe in daje pobude v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti in drugimi aktivnostmi, ki jih organizira šola, pomaga pri organizaciji skupnih akcij. spremlja pravice in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti …

CILJI ŠOLSKEGA PARLAMENTA

  • uresničevanje mednarodnih kovencij, zlasti 13. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki določa, da ima vsak otrok pravico do prostega izražanja lastnega mnenja, kar je povezano s pravico do svobode govora in mišljenja;
  • vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah (npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga);
  • nudenje možnosti mladim za aktivno obliko vključevanja v družbo, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo, …
  • »krepitev glasu otrok – naj se njihov glas sliši!«
  • razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost);
  • razvijanje sodelovalne kulture;
  • razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti;
  • usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje informacij;
  • vzpodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja;
  • razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

 

Sašo Kronegger

Dostopnost